دستگاه جوش پلاستیک لیزری

  • JKTECH Laser Plastic Welding System

    سیستم جوش پلاستیک لیزری JKTECH

    جوش پلاستیک لیزری اغلب به عنوان جوشکاری از طریق انتقال نامیده می شود، جوشکاری لیزری تمیزتر، ایمن تر، دقیق تر و قابل تکرارتر از سایر روش های سنتی تر جوشکاری اجزای پلاستیکی است.

    جوشکاری لیزری پلاستیک فرآیند پیوند پلاستیک با استفاده از جوشکاری پرتو لیزر متمرکز دو نوع ترموپلاستیک با یکدیگر است، لیزر از قسمت شفاف عبور می‌کند و قسمت جاذب گرم می‌شود، قسمت جاذب لیزر را به گرما تبدیل می‌کند، گرما از طریق رابط به ذوب می‌شود. هر دو قسمت